Stichting BOCAM Beroepsbelangen (SBB)

De BOCAM- filosofie staat voor het bevorderen van het zelfherstellend en zelfgenezend vermogen van de mens (homeostase), gebruikmakend van bewustwording van het eigen lichaam, verbeteren van de voeding, lichaamsbeweging, meditatie en ademhalingstechnieken.

Missie

De primaire taak van de Stichting BOCAM Beroepsbelangen (SBB) is het behartigen van de belangen van afgestudeerde en aangesloten BOCAM beroepsbeoefenaren in België en Nederland. Tevens stelt zij zich ten doel het bevorderenuitdragen en bewaken van op BOCAM filosofie en de daarbij behorende interventies en/of therapieën. Dit in de overtuiging dat er een brede behoefte is aan een holistische benadering van gezondheid en chronische ziektes complementair aan de reguliere gezondheidszorg. De SBB wil hierin bijdragen door het aanbieden aan zowel BOCAM beroepsbeoefenaren en haar clienten aan een algemeen kwaliteitsstempel.

Hoe gaat de SBB hier invulling aan geven?

 • Bewaken van de kwaliteit van de erkende BOCAM therapeuten, leefstijl coaches, docenten en trainers.
 • Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de licentiehouders.
 • Onderhouden van contacten met andere beroepsorganisaties, onderwijsinstellingen, accreditatie instituten, koepelorganisaties, zorgverzekeraars en de politiek om het werkklimaat van de BOCAM beroepsbeoefenaren te waarborgen en te blijven verbeteren.
 • Het bevorderen van samenwerking met de reguliere gezondheidszorg.
 • Onderzoek doen naar en participeren in wetenschappelijk onderzoek naar de BOCAM-therapie.
 • Aanbieden van na- & bij scholingstrajecten die aansluiting vinden bij de BOCAM-opleiding.
 • Bevorderen van de onderlinge contact tussen licentiehouders.

Normen, waarden en overtuigingen?

De SBB handelt vanuit de overtuiging dat ieder persoon in staat is een krachtig zelfgenezend vermogen te ontwikkelen. In haar eigen hanteert de SBB dezelfde normen en waarden zoals deze aan de basis van de BOCAM-filosofie staat of zoals omschreven in de BOCAM-eed.

Wat zijn onze ambities?

 • De SBB maakt zich sterk voor de verdere erkenning van BOCAM-therapie, complementair aan de reguliere gezondheidszorg.
 • Het bewust maken van mensen in het belang te werken met de eigen gezondheid middels de BOCAM-methode.
 • Zichtbaar maken van de ontwikkelingen en mogelijke samenwerkingsverbanden binnen de alternatieve geneeswijzen die raakvlakken hebben met de BOCAM-filosofie.
 • Het bevorderen van samenwerking met de reguliere gezondheidszorg.

Visie

De SBB begeeft zich in een zorgmarkt die nog steeds in ontwikkeling is en waarin zowel clienten als reguliere zorgverleners meer en meer aanspraak willen doen op andere -naast de reguliere – complementaire therapieën en of behandelingen. Hierin hebben we echter ook te maken met eisen die door de wetgever en zorgverzekeraars worden gesteld ten aanzien beleid, kwaliteit, privacy, financiering etc. die van invloed zijn op de uitoefening van het beroep als BOCAM-therapeut. De SBB ziet dan ook een verdere rationalisatie van de zorgmarkt en in wetgeving.

Waar gaan we voor?

Binnen 5 jaar moet de BOCAM-therapie algemeen geaccepteerde interventie zijn voor inzet bij verbetering van de vitaliteit, leefstijl ondersteuning en chronische ziektes!

Hoe gaan we dit bereiken?

 • Werken aan een sterke beroepsvereniging. 
 • Het aangaan van formele samenwerkingsverbanden met andere beroepsverenigingen die aansluiten bij de BOCAM-filosofie.
 • De SBB draagt intern en extern uit dat openheid en transparantie belangrijke voorwaarden zijn om cliënten en de maatschappij professioneel, helder en betrouwbaar te informeren over de mogelijkheden van BOCAM-therapie en de kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld.
 • De SBB blijft zich inzetten voor een verdere professionalisering van zowel de aangesloten BOCAM beroepsbeoefenaren als de sector. De SBB zal zich inspannen om de werkzaamheden van BOCAM-beroepsbeoefenaren niet langer slechts “toegestaan”, maar steeds meer als een waardevolle aanvulling wordt gezien en beoordeeld. 

De SBB reikt graag de hand uit naar al die partijen die zich inzetten voor de gezondheidszorg, BOCAM of regulier, om tot samenwerking te komen in het belang van onze gezamenlijke cliënten. De SBB stimuleert haar leden actief om zowel intern als extern samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.