Tucht reglement SBB

Begripsbepaling

Voor de toepassing van het bij of krachtens het tucht reglement bepaalde, wordt verstaan onder:

Artikel 1

a. SBB:
Stichting Bocam Beroepsbelangen

b. Beklaagde:
degene tegen wie een tuchtprocedure is aangespannen.

3. Bocam-beroepsbeoefenaar:
hij of zij met een Bocam-diploma die in overeenstemming met de Bocam-filosofie het beroep uitoefent als therapeut, leefstijl coach, docent of trainer.

GEDRAGSREGELS

Artikel 2

Ieder licentiehouder van de SBB is onderworpen aan tuchtrechtspraak terzake van:

a. enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij of zij als Bocam- beroepsbeofenaar behoort te betrachten ten opzichte van:

  1. degene met betrekking tot wiens gezondheidstoestand hij/zij bijstand verleent of zijn/haar bijstand is ingeroepen;
  2. degene die, in nood verkerend, bijstand met betrekking tot zijn/haar gezondheidstoestand behoeft;
  3. de naaste betrekkingen van de onder 1 en 2 bedoelde personen;

b. enig ander dan onder 1. bedoeld handelen of nalaten als Bocam- beroepsbeoefenaar dat in strijd is met de erecode zoals neergelegd in de afgelegde beroepseed c.q. belofte.

TUCHTMAATREGELEN

Artikel 3.

a. Het berechtende college kan de beklaagde de volgende tuchtrechtelijke maatregelen opleggen:

  1. mondelinge of schriftelijke waarschuwing;
  2. mondelinge of schriftelijke berisping;
  3. geldboete met een maximum van tweeduizendvijfhonderd euro;
  4. schorsing voor één of meerdere werkvormen voor ten hoogste één jaar;
  5. gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid als licentiehouder van de SBB het Bocam-beroep uit te oefenen;
  6. schorsing als licentiehouder van de SBB voor ten hoogste één jaar;
  7. royeren als licentiehouder van de SBB;

b. De in het eerste lid genoemde maatregelen kunnen in mogelijke combinaties worden opgelegd.

c. De maatregelen genoemd onder 1c, d, e, f en g kunnen (deels) voorwaardelijk worden opgelegd. Daarbij geldt een proeftijd van ten hoogste één jaar. Aan de proeftijd kunnen voorwaarden worden verbonden.

d. Opgelegde geldboeten komen ten bate van de SBB. De geldboete kan in dragelijke termijnen, vast te stellen door het berechtende college, worden voldaan.

e. Een maatregel wordt pas ten uitvoer gelegd nadat de uitspraak van het berechtende college onherroepelijk is geworden.

f. Het berechtende college kan bepalen dat de uitspraak binnen en/of buiten de SBB openbaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld op de website van de SBB.

h. Niemand kan andermaal als beklaagde terechtstaan voor een feit waarover het berechtende college een onherroepelijke uitspraak heeft gedaan. Dit lijdt uitzondering indien naderhand feiten of omstandigheden blijken die, zo ze eerder bekend waren geweest, zouden hebben geleid tot een minder nadelige uitspraak voor de beklaagde.

DE TUCHTCOMMISSIE

Artikel 4.

De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de tuchtcommissie. Deze commissie wordt per geval samengesteld door het bestuur van SBB en bestaat uit minimaal 2 onafhankelijke Bocam- beroepsbeoefenaar.

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 oktober 2019

Revisiedatum 01-10-2019

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.